Ceteris Single Member

Ceteris Single Member

Η εταιρεία Ceteris Single Member με διακριτικό τίτλο “Ceteris” ιδρύθηκε την 23 Δεκεμβρίου του 2015, με κύρια δραστηριότητα τη διαχείριση αποβλήτων. Στα πλαίσια ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτήτων της, το Φεβρουάριο του 2018 συμπεριέλαβε στη κατοχή της το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών που βρίσκεται στην Β.Ι.Π.Ε Σίνδου σε ιδιόκτητο βιομηχανικό ακίνητο διαστάσεων 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το Κ.Δ.Α.Υ λειτούργησε έως και την 26 Απριλίου του 2019 όπου λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε από εξωτερικούς παράγοντες, καταστράφηκε ολοσχερώς. Η εταιρεία ξεκίνησε αμέσως τη νέα επένδυση για την επαναλειτουργία του Κ.Δ.Α.Υ, την πλήρης αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό του, η οποία ολοκληρώθηκε 1,5 χρόνο μετά την καταστροφή.

Σήμερα το Κ.Δ.Α.Υ αποτελεί το μεγαλύτερο από τα συνολικά τέσσερα Κ.Δ.Α.Υ στη Θεσσαλονίκη. Λειτουργεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του πλήρως αυτοματοποιημένο, χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία στην διαλογή, ώστε να δίνει την καλύτερη δυνατή ποιότητα ανακτώμενου υλικού καθώς και την δυνατότητα περισσότερων επιλογών αναφορικά με την επιθυμητή ποιότητα ανάκτησης.

Τον Αύγουστο του 2001, ψηφίστηκε ο Ν.2939/01 «Συσκευασιών και Εναλλακτικής Διαχείρισης των Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων» ο οποίος ουσιαστικά καθιστά υποχρεωτική την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών στη χώρα μας και εναρμονίζει την εθνική μας νομοθεσία με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα με την ευρωπαϊκή οδηγία 94/62.  Το 2004 εκδόθηκε νέα κοινοτική οδηγία (04/12) η οποία αναθεωρεί τους στόχους που θέτει η 94/62. Οι νέοι στόχοι ενσωματώθηκαν στο εθνικό νομικό πλαίσιο με την ΚΥΑ 9268/469.

Όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στη χώρα μας και παράγουν ή εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια τα διαθέτουν στην εγχώρια αγορά, υποχρεούνται να συλλέγουν και να ανακυκλώνουν τις συσκευασίες των προϊόντων τους, δηλαδή να οργανώνουν συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

Παράλληλα νομικά υπόχρεοι είναι και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι οποίοι οφείλουν να μεριμνήσουν για την ανακύκλωση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας. Ο Νόμος προβλέπει τις βασικές αρχές συνεργασίας των ΟΤΑ με τους υπόχρεους διαχειριστές συσκευασίας.

Για την κάλυψη των αναγκών αυτών έχουν οργανωθεί συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, το μεγαλύτερο εκ των οποίων είναι η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης ΑΕ (Ε.Ε.Α.Α.). H Ε.Ε.Α.Α. οργάνωσε και λειτουργεί το «Σύστημα των μπλε κάδων».

Το Κ.Δ.Α.Υ. της εταιρίας CETERIS επεξεργάζεται τα εν λόγω απόβλητα, καλύπτοντας την ανάγκη για την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους. Η εταιρεία μας έχει εισαχθεί στο αναγνωρισμένο σύστημα από το ΥΠΕΚΑ για την ανακύκλωση συσκευασιών στην Ελλάδα και έχουμε προχωρήσει σε σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Σύμφωνα με την σύμβαση αυτή, η ΕΕΑΑ αναλαμβάνει την σύναψη επιμέρους συμφωνιών με ΟΤΑ, την προμήθεια αυτών με κάδους ανακύκλωσης (μπλε κάδοι) καθώς και με απορριμματοφόρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται απρόσκοπτη προμήθεια πρώτης ύλης στο ΚΔΑΥ της εταιρείας μας.

Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε μεγάλους δήμους με το Κ.Δ.Α.Υ. μας όπως όλο το Δήμο Θεσσαλονίκης, το Δήμο Δέλτα, το Δήμο Παύλου Μελά και Νεάπολης, το Δήμο Χαλκηδόνας αλλά και ιδιωτικές εταιρείες.

 

Επιπλέον, έχουμε υπογράψει συμβάσεις συνεργασίας με αγοραστές της πρώτης ύλης και υπάρχουν αρκετές προτάσεις συνεργασίας και από άλλες ενδιαφερόμενες εταιρείες. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η εταιρεία μας είναι εγγεγραμμένη και στο Μητρώο Εξαγωγέων του Ε.Β.Π.Ε ώστε να μπορεί να διαθέτει την διαλεγόμενη πρώτη ύλη και στο εξωτερικό αν το απαιτήσουν οι συνθήκες.

Αδειοδοτήσεις

Η εταιρεία μας κατέχει άδειες για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σε διάφορες Περιφέρειες της Ελλάδας. Το Κ.Δ.Α.Υ είναι πλήρως αδειοδοτημένο από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Περιφέρεια, Νομαρχία, Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ) και είμαστε πιστοποιημένοι για τις δραστηριότητές μας με ISO 14001:2015 και ISO 9001:2015.